გენერალური გეგმა (მრავალმნიშვნელოვანი)

გენერალური გეგმა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • გენერალური გეგმა — საჯარო და კერძო სექტორში, დაგეგმვის როგორც წესი არაფორმალური ინსტრუმენტი (დოკუმენტი), რომელიც ასახავს კონკრეტული ტერიტორიის/თემატიკის (დარგის) განვითარების ხედვას გარკვეულ პერიოდზე;
  • მიწათსარგებლობის გეგმაქალაქთმშენებლობითი გეგმა, ქვედა ტაქსონომიური დონის ფორმალური დაგეგმვის ინსტრუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს თვითმმართველობის მთლიან ან მის ცალკეული ნაწილების მიწათსარგებლობის (ტერიტორიების გამოყენების) და განაშენიანების ძირითად პირობებსა და პარამეტრებს, გარემოსა და/ან უძრავი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის რეჟიმებს, ინფრასტრუქტურის განვითარების სივრცით ასპექტებსა და განსახლების ტერიტორიულ საკითხებს.
  • მიწის ნაკვეთის გეგმა — კონკრეტული მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების ცალკეული ასპექტების ამსახველი დოკუმენტი, ე.წ. „გენგეგმა“.