მთავარი მენიუს გახსნა

ბინომიალური ნომენკლატურაბიოლოგიაში, ცოცხალი ორგანიზმების სახეობების ფორმალური დასახელება. როგორც სიტყვა ბინომიალური მიგვითითებს დასახელება შედგება ორი სიტყვისაგან, ამათგან პირველი არის გვარის სახელი რომელსაც მოცემული სახეობა განეკუთნება, ხოლო მეორე საკუთრივ სახეობის დასახელება. მაგალითად ადამიანის ბინომიალური სახელია Homo sapiens. სახეობებზე უფრო დაბალი ტაქსონების დასახელებისთვის გამოიყენება ტრინომიალური ნომენკლატურა.