ალგებრული ტოპოლოგია

ალგებრული ტოპოლოგია - მათემატიკის დარგი, ტოპოლოგიის ნაწილი, რომელიც ტოპოლოგიური სივრცეებს სწავლობს ალგებრის გამოყენებით. დარგის ამოცანაა ტოპოლოგიური სივრცეების კლასიფიცირება და აღწერა. მისი ზოგადი მეთოდია ტოპოლოგიური სივრცეებისთვის ინვარიანტული ალგებრული სტრუქტურების (ჯგუფი, რგოლი) შეთანადება.

ალგებრულ ტოპოლოგიაში განხილულ სივრცეებს, ხშირად ედება გარკვეული დამატებით პირობები (წრფივად ბმულობა ტრიანგულირებადობა).

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება

ლიტერატურა რედაქტირება

  • Allen Hatcher, Algebraic Topology , Cambridge University Press, Cambridge, 2002.