ჰოლომორფული ფუნქცია

ჰოლომორფული ფუნქციაკომპლექსური ცვლადის ფუნქციას ეწოდება ჰოლომორფული ფუნქცია წერტილში, თუ ისინი დიფერენცირებადია ამ წერტილის რომელიმე მიდამოში. ტერმინებს „ჰოლომორფულ ფუნქციას“, „ანალიზურ ფუნქციასა“ და „რეგულარულ ფუნქციას“ ერთი და იმავე მნიშვნელობით იყენებდა სხვადასხვა ავტორი.

ლიტერატურარედაქტირება