მთავარი მენიუს გახსნა

წმ. (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

აბრევიატურა წმ. შეიძლება ნიშნავდეს შემდეგს:

  • წმ. — დროის საზომი ერთეულის „წამის“ შემოკლება.
  • წმ. — „წმინდა“ს შემოკლება.