ჩვეულებაჩვევის ისეთი სახე, რომლის შესრულება სუბიექტის მოთხოვნილებად გადაიქცა. ასეთ ჩვეულებაში ავტომატიზებულია არა მხოლოდ მოქმედების მიმდინარეობა, არამედ მისი შესრულების მოთხოვნილებაც, რომელიც ამოძრავებს ჩვევას სათანადო გადაწყვეტილების გარეშეც. ჩვეულება შეიძლება აღმოცენდეს ადამიანის მოღვაწეობის ყველა დარგში. განასხვავებენ პოზიტიურ და ნეგატიურ ჩვეულებას. პოზიტიური ჩვეულების შესამუშავებლად საჭიროა სათანადო მოქმედების ხშირი გამეორება, ნეგატიურის აღმოსაფხვრელად — სისტემატური თავშეკავება მათი შესრულებისგან.

ლიტერეტურა რედაქტირება