შერეული ეკონომიკა

შერეული ეკონომიკა ანუ სოციალური საბაზრო ეკონომიკაეკონომიკური სისტემა რომელიც მოიცავს სამოქალაქო და სამთავრობო კონტროლს.

არ არსებობს შერეული ეკონომიკის ერთიანი განსაზღვრება, მაგრამ ის უნდა მოიცავდეს: ეკონომიკური თავისუფლების მაღალ ხარისხს (კერძო წარმოების ჩათვლით) შერეულს ცენტრალიზებულ ეკონომიკურ დაგეგმვასთან და სამთავრობო რეგულირებასთან (რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ბაზრის რეგულირებას გარემოს დაცვითი ან სოციალური კეთილდღეობის მიზნებიდან გამომდინარე, ანდა სახელმწიფოს წილობრივ მონაწილეობას ზოგიერთ საწარმოო საშუალებებში ნაციონალური ანდა სოციალური ინტერესებიდან გამომდინარე).

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Buckwitz, George D. (1991) America’s Welfare State: From Roosevelt to Reagan. The Johns Hopkins University Press.
  • Buchanan, James M. (1986) Liberty, Market and State: Political Economy in the 1980s New York University Press.
  • Gross, Kyle B. (1991) The Politics of State Expansion: War, State and Society in Twentieth-Century Britain. New York: Routledge.