ტრაპეცია — ამოზნექილი ოთხკუთხედი, რომლის ორი მოპირდაპირე გვერდი ერთმანეთის პარალელურია, ხოლო ორი — არაპარალელური. პარალელურ გვერდებს ტრაპეციის ფუძეები ეწოდება, ხოლო დანარჩენ ორ გვერდს კი ტრაპეციის ფერდები. ტოლფერდაა ტრაპეცია, თუ მისი ფერდები ერთმანეთის ტოლია.

ტრაპეცია

მონაკვეთს, რომელიც ფერდების შუა წერტილებს აერთებს ტრაპეციის შუახაზი ეწოდება. ტრაპეციის შუახაზი ფუძეების პარალელურია და მათი ჯამის ნახევარს უდრის.

ტრაპეციის ფართობი გამოითვლება ფორმულით hx(a+b):2

ლიტერატურა რედაქტირება