ტელეოლოგია — იდეალისტური მოძღვრება მიზნობრიობის შესახებ, რომლიც მიხედვითაც ყოველი განვითარება წინასწარ განსაზღვრული მიზნის განხორციელებას წარმოადგენს.