აპრილი: განსხვავება გადახედვებს შორის

 
კ. კეკელიძის აზრით<ref>კ. კეკელიძე, „ეტიუდები ძველი ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან“, ტ. 1, გვ. 101</ref> „იგრიკაჲ“ ანუ თთუე იგრიკისაჲ, ნამდვილი პირველადი ფორმა არის „იგრი“, „იგრისაჲ“. იგრი უნდა იყოს მოდიფიკაცია სომხურში „არეგი“-სა, რომელმაც თავში ა-ი ახმოვანებით, შუაში გ-რ მეტათეზით და ნათესაობით მრუნვაში „ე“ ბგერის გამოვარდნით, მოგვცა „იგრისა“. ქართული „იგრიკას“ სომხურ „არეგასთან“ აახლოებდა [[მარი ბროსე]]ც<ref>Extrait du manuscript armenien №114 de la biblioteque royale, relatif au calendrier georgien: Journ. Asiatique X, 171, 530-531</ref>.
 
{{ციტატა|და გჳრგჳნოსან იქმნა აკჳლინა პირველსა მას დღესა თთუესა იგრიკისას<ref>A 95, გვ. 811, H 341, გვ. 373</ref>.}}
 
{{ციტატა|კალენიკემ კეთილითა მით ძილითა დაიძინა მეორესა დღესა თთჳსა იგრიკისასა<ref>A 95, გვ. 813, H 341, გვ. 373</ref>.}}
 
{{ციტატა|მას ჟამსა შეკრბეს ორასნი იგი ბრძანებითა მეფისაჲთა და მოჰკუეთეს თავები და აღესრულნეს წმიდანი მეშჳდესა დღესა თთუესა იგრიკისასა<ref>A 95, გვ. 815, H 341, გვ. 378</ref>.}}
 
==აპრილის მნიშვნელოვანი მოვლენები==