აბუსერისძენი: განსხვავება გადახედვებს შორის

{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHE||||||||||||TAMTA||AVAGI||| | | | ||SHANSHE=გრიგოლ +1125 – +1156 და ცოლი ხუაშაჲ|AVAGI=აგუტინ|TAMTA=ცუარი}}
{{გენეალოგია||,|-|-|-|v|-|-|-|+!|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|,|-|^|-|.||!||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHE||||||||||||||AVAGI||| | | | ||SHANSHE=აბუსერი (1156-1184) და ცოლი ბალიანდი|AVAGI=სანანო}}
{{გენეალოგია|ARTASHIRI||ZAQARIA||AVAG-SARGIS||IVANE||AMIRSP||AGBUGA||BERI|!|||AGBGA||SARGIS|ARTASHIRI=არტაშირი|ZAQARIA=[[ზაქარია III მხარგრძელი|ზაქარია +1262<br />ამირსპასალარი]]|AVAG-SARGIS=[[ავაგ-სარგის მხარგრძელი|ავაგ-სარგისი +1268<br />მანდატურთუხუცესი, ამირსპასალარი]]|IVANE=[[ივანე II მხარგრძელი|ივანე<br />მანდატურთუხუცესი]]|AMIRSP=მხარგრძელი<br />ამირსპასალარი|AGBGA=აღბუღა|BERI=ბერი<br />გიორგი|AGBUGA=აღბუღა|SARGIS=[[სარგის თმოგველი (XIII ს.)|სარგის<br />თმოგველი]]}}
{{გენეალოგია||!| | | |,|-|-|-|v!|-|-|-|+|-|-|-|v|-|-|-|.||,|-|^|-|!.|||,|^!|-|-|-|v|-|-|-|.!|}}
{{გენეალოგია|||||||||SHANSHE||||||||||||||AVAGI||| | | | ||SHANSHE=გრიგოლ +1203 |AVAGI=ივანე, დები ფოტინე და საგდუხტი}}
{{გენეალოგია|DAVITI||SHANSHE||VARAM||ARTASHIRI||AGBUGA||ZAZA||||QOSHAQI||VARAMI||ZAQARIA||IVANE||DAVITI=დავითი|SHANSHE=შანშე<br />ამირსპასალარი<br />ათაბაგი| |VARAM=ვარამ<br />ათაბაგი|ARTASHIRI=არტაშირი|AGBUGA=აღბუღა|ZAZA=ზაზა||QOSHAQI=ხოშაქი|VARAMI=ვარამი|ZAQARIA=ზაქარია|IVANE=ივანე}}
{{გენეალოგია||||||||||!||||||||||||||,|-|!^|-|.||||!||||!|}}
{{გენეალოგია|||||ZAQRO||||SHANSHE||||||||||SHANSHE||||ZAQARIAAVAGI|||ZAQRO=ზაქარია<br />ათაბაგი| | | ||SHANSHE=შაჰანშა<brაბუსერიძე ტბელი +1233, აბუსერი, ვარდან />ათაბაგი|ZAQARIAAVAGI=ზაქარიაკანენი, საგდუხტ, ცაცა}}
 
აბუსერისძეთა გენეალოგია<ref>თედო ჟორდანია</ref>
მხარგრძელთა გენეალოგია<ref>შოთა მესხია, „საშინაო პოლიტიკური ვითარება და სამოხელეო წყობა XII საუკუნის საქართველოში“, თბ., 1979, გვ. 318</ref>
{{გენეალოგია/დასასრული}}
</div>