სკალარული ნამრავლი

სკალარული ნამრავლი და ვექტორებისა არის სკალარი, რომელიც ტოლია ამ ვექტორების სიგრძეთა ნამრავლისა და მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსისა. აღნიშნავენ ორგვარად: ან . სკალარული ნამრავლის თვისებები:

  1. ;
  2. ( — სკალარია);
  3. ;
  4. , თუ და , თუ .

ვექტორის სიგრძე ტოლია , თუ მაშინ ან , ან ან ; თუ და მაშინ , (მართკუთხოვან დეკარტის კოორდინატებში), მაშინ .

სკალარული ნამრავლის ცნება განზოგადებულია -განზომილებიანი ვექტორული სივრცეებისთვისაც.

ლიტერატურა

რედაქტირება