საზოგადოებრივი მეცნიერებები

საზოგადოებრივი ეწოდება მეცნიერებას, რომელიც სწავლობს ადამიანთა საზოგადოებრივი ურთიერთობების მრავალმხრივ ასპექტებს. კვლევის მეთოდი დამოკიდებულია დისციპლინის თავისებურებებზე.

საზოგადოებრივი მეცნიერებები და მათი კვლევის მთავარი საგანი: