რადიოლოგია (რადიო... და ...ლოგია) — მედიცინის დარგი, რომელიც შეისწავლის მაიონიზებელი გამოსხივების წყაროების გამოყენების თეორიას და პრაქტიკას დაავადებათა დიაგნოსტიკისა და მკურნალობისათვის. რადიოლოგიას საფუძველი ჩაეყარა რენტგენის სხივებისა (1895) და ბუნებრივი რადიოაქტიურობის (1896) აღმოჩენის შემდეგ.

რენტგენის პროცესი

პირველ ხანებში მოიცავდა 2 ძირითად დარგს — რადიოდიაგნოსტიკასა და რენტგენორადიოთერაპიას. შემდეგ კი თანდათანობით ჩამოყალიბდა დაავადებათა სხივური დიაგნოსტიკა, სხივური თერაპია, მეგავოლტური თერაპია, რადიობიოლოგია, რადიოგენეტიკა, რადიაციული ქიმია.

ლიტერატურა რედაქტირება