პარალელეპიპედი არის პრიზმა, რომლის ფუძე პარალელოგრამია.

პარალელეპიპედი

თუ პარალელეპიპედის ფუძე მართკუთხედია, მაშინ მას მართკუთხა პარალელეპიპედი ეწოდება. მართკუთხა პარალელეპიპედი ტოლი წიბოებით არის კუბი.