მოკავშირეთა ომი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი მოკავშირეთა ომი შეიძლება აღნიშნავდეს: