მისამართი

ვიკიპედიის მრავალმნიშვნელობის გვერდი

მისამართი ქართულ ენაში ზუსტ ცნობას ვისამე საცხოვრებელი ბინის ან დაწესებულების ადგილსამყოფლის შესახებ. თუმცა მისამართი შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთს შემდეგთაგანს: