მინუტი — ბრტყელი კუთხის ერთეული, რომელიც უდრის გრადუსის 1/60 და აღინიშნება -ით. მეტრული მინუტი მართი კუთხის ერთი მეათიათასედი ნაწილია და აღინიშნება c-ით. მინუტი გამოიყენება გეოგრაფიული კოორდინატების გამოსახვისათვის.

ლიტერატურა რედაქტირება