მეტა... (ბერძნ. meta — შორის, შემდეგ) — რთული სიტყვის ნაწილი, ნიშნავს შუალედურობას, თანმიმდევრობას, მდგომარეობის შეცვლად, სახეცვლილებას, მაგ., მეტაგალაქტიკა, მეტაცენტრი.

ლიტერატურა რედაქტირება