მესერი

მრავალმნიშვნელოვანი

მესერი — ყოველი არამასიური ნივთი, გამჭოლი, შუალედური, სიცარიელეებით; კოჭების, ქანდარების ან ლატანის რიგით რომელიც შეკრულია ერთმანეთთან განივად და გრძივად, ან კიდევ სხვანაირად;

 • მშენებლობა და დაცვითი ტექნოლოგიები:
  • მესერი — ყველაზე ხშირად არის ლითონის კონსტრუქციის წნული: მრგვალი ან კვადრატული ჭრილით, არმატურით, პროფილური მილით ან სხვა სახის ფოლადის ნაწარმით. აქვს ორმაგი დანიშნულება: არასანქციონირებული შეღწევის საწინააღმდეგოდ შენობის ან ტერიტორიის დაცვა და ფასადების დეკორატიული გაფორმება, ფანჯრების დაცვა.
  • მესრის კონსტრუქციები — ეს არის ლითონის კონსტრუქციები რომელიც უზრუნველყოფენ შენობა ნაგებობის სიმტკიცეს.
 • მათემატიკა:
  • მესერი სიმრავლეთა თეორიაში — ნაწილობრივ მოწესრიგებული სიმრავლე, სადაც ყოველი ორ ელემენტიანი ქვესიმრავლეს აქვს როგორც ზუსტი ზედა (sup) ისე ზუსტი ქვედა (inf) წახნაგები;
  • მესერი — დისკრეტული ქვეჯგუფი ლის ჯგუფში. კერძოდ:
   • მთელრიცხვიანი მესერი — სიბრტყის ან სივრცის წერტილების ერთობლიობა, რომელთა კოორდიანტები ზოგ (სწორხაზოვან) კოორდინატების სისტემებში წარმოადგენს მთელ რიცხვებს.
 • კრისტალური მესერი — გააჩნია გარკვეული სიმეტრია და შორი წესრიგის სტრუქტურა, რომელსაც ქმნიან ატომები კრისტალებში;
 • დიფრაქციული მესერი — ოპტიკური ხელსაწყო, რომელსაც აქვს იმ სფეროების რეგულარული სტრუქტურა, სხვადასხვა ოპტიკური თვისებები (გამჭვირვალე—გაუმჭვირვალე, არეკლვადი—შთანქვითი და ა.შ.), რომლის მოქმედება დაფუძნებულია დიდი რაოდენობის შუქის სხივების ინტერფერენციის მოვლენებზე (დიფრაქცია);
 • ღუმელის მესერი — თუჯის მესერი, რომელიც იჭერს მყარ საწვავს საწვავ კამერაში (მაგალითად, ნახშირს);
 • ვიბრაციული მესერი — უკვე ჩამოსხმული ქვიშის ყალიბის შენჯღრევით დასამტვრევი დანადგარი.
 • პანეტის მესერი გენეტიკაში — მამაკაცისა და ქალის გამეტების შეხამებით გენოტიპის გრაფიკული განსაზღვრის მეთოდი, შეჯვარების დროს, შემოთავაზებული ინგლისელი ბიოლოგის რეჯინალდ პანეტის მიერ (ინგლ. R. Punnett);
 • ანტენის მესერი — გამომსხივებლების პერიოდული სტუქტურა, რომელიც იძლევა საშუალებას ანტენის მიმართულების დიაგრამის მართვისა, მექანიკური მობრუნების გარეშე, რადიოტალღების ინტერფერენციის სურათის ცვლილების ხარჯზე სივრცეში;
 • მესერი — კომპიუტერული ქსელის ერთ-ერთი ტოპოლოგია.
 • მესერი — ან «მესრის ნიშანი», ოქტოტორპი სიმბოლოს ერთ-ერთი სახელწოდება, კლავიატურის კლავიში.