კავშირი (მეტყველების ნაწილი)

(გადამისამართდა გვერდიდან კავშირი)

კავშირი — დამხმარე მეტყველების ნაწილი, რომელიც უცვლელია და აერთებს წინადადების ორ წევრს ან ორ წინადადებას.

კავშირებია: და, თუ, მაგრამ, ხოლო, თორემ, ან, რომ, თუ არა, რათა, ე. ი. (ესე იგი), ანუ...

ზოგიერთი კავშირი აერთებს როგორც ორ წევრს, ისე ორ წინადადებას.

ზოგი კავშირი მხოლოდ წინადადებებს აერთებს. ასეთი კავშირებია: რომ, რათა, რაკი, თუ არა, სანამ, ვიდრე, რადგანაც.

კავშირი ორგვარია: მაერთებელი და მაქვემდებარებელი.

მაერთებელი კავშირი აერთებს ორ ერთგვარ წევრს ან ორ ისეთ წინადადებას, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ თანასწორია. მაქვემდებარებელი კავშირი ორ ისეთ წინადადებას აერთიანებს, რომელთაგანაც ერთი მთავარია და მეორე დამოკიდებული.

მაქვემდებარებელი კავშირებია: რომ, თუ არა, რათა, რაკი, ვიდრე და სხვ. მაქვემდებარებელი კავშირებია: ვინც, რაც, რომელიც, როგორიც, სადაც, საიდანაც, საითკენაც, როდესაც.

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება