• თეოკრატია (ოქსფორდის განმარტებითი ლექსიკონის მიხედვით) — სახელისუფლებო სისტემა, რომელსაც სამღვდელოება მართავს უფლის ან ღმერთის სახელით.[1]
  • თეოკრატია (ბერძ. θεός „თეოს“ — ღმერთი და κρατεῖν „კრატეინ“ — მართვა) — სახელმწიფო მმართველობის ფორმა, რომლის დროსაც უმაღლესი ხელისუფლება ემყარება ერთ ან რამდენიმე რელიგიის დოქტრინას და მმართველობა ხორციელდება რელიგიური პრინციპების მიხედვით.[2][3]