დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
კოდი
{{Nplg ილია|კოდი}}
ნიმუში
{{Nplg ილია|00007452}}

გვაძლევს:

ან უბრალოდ

{{Nplg ილია|00007452}}

ამ შემთხვევაში სახელის და გვარის სახით ავტომატურად აისახება გვერდის სათაური.