დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია
კოდი
{{Nplg ემიგრანტი|კოდი}}
ნიმუში
{{Nplg ემიგრანტი|379|ნოე ჟორდანია}}

გვაძლევს:

ან უბრალოდ

{{Nplg ემიგრანტი|379}}

ამ შემთხვევაში სახელის და გვარის სახით ავტომატურად აისახება გვერდის სათაური.