ამ თარგს ამჟამად აქტიურად არედაქტირებს პასუხისმგებელი მომხმარებელი არაა მითითებული!

გთხოვთ, ნუ შეიტანთ მასში ცვლილებებს, სანამ ეს განცხადება არ გაქრება. წინააღმდეგ შემთხვევაში, შესაძლოა, მოხდეს რედაქტირების კონფლიქტი.
ეს შეტყობინება სტატიაში მხოლოდ ერთი კვირის განმავლობაში შეიძლება დარჩეს.


თარიღი არ არის მითითებული! გამოიყენებთ {{subst:მუშავდება}}!


სტატიის აქტიური დამუშავების დაწყების თარიღი - თარიღი არ არის მითითებული! გამოიყენებთ {{subst:მუშავდება}}!


მომხმარებლის სახელის და თარიღის ავტომატურად მისათითებლად, გამოიყენეთ თარგი {{subst:მუშავდება}}