ეტალონი (ფრანგ. etalon):

  1. ზუსტი ზომა ან ზუსტი საზომი ხელსაწყო, რომელიც რაიმე სიდიდის გაზომვის ერთეულის გადაცემის, შენახვის როლს ასრულებს.
  2. ზედმიწევნითი სიზუსტის საზომი ხელსაწყო, რომლის დანიშნულება სხვა საზომი ხელსაწყოების შემოწმებაა.
მეტრის საერთაშორისო ეტალონი (1960 წლმადე)