დირაკის განტოლება

დირაკის განტოლებაელექტრონის მოძრაობის კვანტური განტოლება, რომელიც ექვემდებარება ფარდობითობის თეორიას და გამოიყენება სხვა წერტილოვანი ფერმიონების ასაღწერად, რომელთა სპინი 1/2-ია; შექმნილია პოლ დირაკის მიერ 1928 წელს.

განტოლებარედაქტირება

დირაკის განტოლების ჩაწერის ნიმუში:

 

სადაც  ელექტრონი სიმშვიდის მასაა (ანს სხვა ფერმიონის, რომელსაც აღწერს განტოლება),  სინათლის სიჩქარე,   — კომპონენტ იმპულსის სამი ოპერატორი (x,y,z),  დირაკის მუდმივა, x=(x,y,z) და t სივრცის კოორდინატები და დრო, და   — ოთხკომპონენტიანი კომპლექსური ტალღური ფუნქცია (ბისპინორი).

 ხაზოვანი ოპერატორენი ბისპინორთა სივრეზე, რომლებიც მოქმედებენ ტალღოვან ფუნქციაზე. ეს ოპერატორები ისეა შერჩეული, რომ ამ ოპერატორთა წყვილები ანტიკომუტირებას ახდენენ, ხოლო თითოეულის კვადრატი უდრის ერთს:

 , სადაც   და ინდექსები   იცვლებიან 0-დან 3-მდე.
 -თვის   0-დან 3-მდე.