აორთქლების კუთრი სითბო

აორთქლების კუთრი სითბო (აღნიშვნა: L) — სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა მუდმივ ტემპერატურაზე ერთეული მასის სითხის ასაორთქლებლად, ანუ სხვა სიტყვებით — ნივთიერების ერთეული მასის ორთქლადქცევის სითბო.

ორთქლადქცევის სითბო — სითბოს რაოდენობა, რომელიც საჭიროა მუდმივ ტემპერატურაზე რაიმე მასის სითხის ასაორთქლებლად.

აორთქლების კუთრი სითბო აღინიშნება ასო -ით. აორთქლების კუთრი სითბოს გამოსათვლელი ფორმულაა: , სადაც  — დნობის კუთრი სითბოა,  — სითბოს რაოდენობა, მიღებული ნივთიერების მიერ აორთქლებისას,  — ასაორთქლებელი ნივთიერების მასა.

აორთქლების კუთრი სითბო იზომება ჯ/კგ, კჯ/მოლი.

ლიტერატურა

რედაქტირება