წყალბადური ბმაასოციაციის ფორმა ელექტროუარყოფით ატომსა და წყალბადის ატომ H-ს შორის, რომელიც კოვალენტურადაა დაკავშირებული სხვა ელექტროუარყოფით ატომთან. ელექტროუარყოფითი ატომების როლში შეიძლება მოგვევლინოს N, O ან F. წყალბადური ბმები შეიძლება იყოს მოლეკულათაშორისი ან შიგამოლეკულური.[1]

მოლეკულათაშორისი წყალბადური ბმების მაგალითი

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Химическая Энциклопедия. Советская Энциклопедия, М., 1988
  • В. В. Москва. Водородная связь в органической химии. Соросовский образовательный журнал, 11999,N 2, с.58-64 [1]