ძორაგიუღი

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელწოდება ძორაგიუღი შეიძლება აღნიშნავდეს: