სწავლული საზოგადოება

სწავლული საზოგადოებასაზოგადოება, რომლის მიზანია რაიმე აკადემიური დისციპლინის, ან დისციპლინათა ჯგუფის განვითარების წახალისება. საზოგადოების წევრობა შეიძლება იყოს ყველასათვის ღია, მოითხოვდეს განსაზღვრულ კვალიფიკაციას, ან როგორც ისტორიულად პირველი სწავლული საზოგადოებების შემთხვევაში იყოს არჩევითი, საპატიო კრედენცია.

ბერლინის აკადემიის 200 წლის იუბილე, 1900 წ.

სწავლული საზოგადოებების უმრავლესობა არა-მომგებიანი ორგანიზაციებია. ტიპური საქმიანობები შეიძლება შეიცავდეს კონფერენციების ჩატარებას, კვლევათა შედეგების განხილვას და ა. შ.