სპორტული შეჯიბრებები, სპორტსმენების შეხვედრის ორგანიზებული ფორმა, სადაც ვლინდება სპორტსმენის მაქსიმალური შესაძლებლობები-ძალა, სისწრაფე, გამძლეობა, სიმარჯვე, უმაღლესი სპორტული მიღწევებისაკენ სწრაფვა, ტაქტუიკური და ფსიქოლოგიური მომზადება. არსებობს შემდეგი სახის სპორტული შეჯიბრებები:

არსებობს სპორტული შეჯიბრებების ჩატარების სამი ძირითადი სისტემა: წრიული (ყველა მოთამაშე ერთმანეთს ხვდება ერთხელ ან რამდენმეჯერ}, სათასო(წაგებული გადის თამაშიდან) და შერეული.