გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 1 მარტი 2021, 22:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები152 დღე 9 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 3 დღე 12 სთ; მედიანა — 4 სთ 42 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
1 სთ 41 წთ3 სთ 44 წთ5 სთ 58 წთ16 სთ 39 წთ28 სთ 13 წთ47 სთ 44 წთ3 დღე 4 სთ38 დღე 7 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 149 470 137 039‎ (91,68%) 136 799‎ (91,52%) 99,82% 240 12 431
ფაილი 14 820 9 833‎ (66,35%) 9 833‎ (66,35%) 100,00% 0 4 987
თარგი 23 147 21 543‎ (93,07%) 21 542‎ (93,07%) 100,00% 1 1 604
მოდული 271 257‎ (94,83%) 257‎ (94,83%) 100,00% 0 14
კატეგორია 59 785 52 168‎ (87,26%) 52 167‎ (87,26%) 100,00% 1 7 617