გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 35 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 6 მაისი 2021, 10:02


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები177 დღე 20 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 37 წთ; მედიანა — 9 სთ 39 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
2 სთ 29 წთ8 სთ 12 წთ9 სთ 55 წთ22 სთ 17 წთ40 სთ 58 წთ3 დღე 2 სთ6 დღე 4 სთ6 დღე 22 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 152 442 139 699‎ (91,64%) 139 517‎ (91,52%) 99,87% 182 12 743
ფაილი 14 850 9 857‎ (66,38%) 9 857‎ (66,38%) 100,00% 0 4 993
თარგი 23 376 21 769‎ (93,13%) 21 769‎ (93,13%) 100,00% 0 1 607
მოდული 272 258‎ (94,85%) 258‎ (94,85%) 100,00% 0 14
კატეგორია 60 003 52 377‎ (87,29%) 52 377‎ (87,29%) 100,00% 0 7 626

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
გიო ოქრო14