გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 30 სექტემბერი 2022, 04:04


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები704 დღე 23 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 36 სთ 49 წთ; მედიანა — 14 სთ 45 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
5 სთ 52 წთ10 სთ 34 წთ26 სთ 44 წთ43 სთ 59 წთ2 დღე 6 სთ3 დღე 4 სთ5 დღე 8 სთ6 დღე 6 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 163 360 149 015‎ (91,22%) 148 938‎ (91,17%) 99,95% 77 14 345
ფაილი 14 983 9 966‎ (66,52%) 9 966‎ (66,52%) 100,00% 0 5 017
თარგი 24 846 23 229‎ (93,49%) 23 229‎ (93,49%) 100,00% 0 1 617
მოდული 307 288‎ (93,81%) 288‎ (93,81%) 100,00% 0 19
კატეგორია 61 792 54 092‎ (87,54%) 54 092‎ (87,54%) 100,00% 0 7 700