გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 17 აპრილი 2024, 00:20


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები20 დღე 7 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 5 სთ 44 წთ; მედიანა — 35 წთ 49 წმ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
11 წთ 13 წმ23 წთ 6 წმ41 წთ 48 წმ2 სთ 11 წთ6 სთ 27 წთ20 სთ 31 წთ21 სთ 43 წთ27 სთ 44 წთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 172 119 156 392‎ (90,86%) 156 377‎ (90,85%) 99,99% 15 15 727
ფაილი 15 867 10 712‎ (67,51%) 10 712‎ (67,51%) 100,00% 0 5 155
თარგი 26 477 24 825‎ (93,76%) 24 825‎ (93,76%) 100,00% 0 1 652
მოდული 393 359‎ (91,35%) 359‎ (91,35%) 100,00% 0 34
კატეგორია 63 817 55 761‎ (87,38%) 55 761‎ (87,38%) 100,00% 0 8 056

ქვემოთ მოყვანილია 5 ყველაზე აქტიური გადამმოწმებლის სია ბოლო საათის მიხედვით.

მომხმარებელიგადამოწმებები
გიო ოქრო4