გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 29 იანვარი 2023, 00:03


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები156 დღე 9 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 36 სთ 49 წთ; მედიანა — 14 სთ 45 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
5 სთ 52 წთ10 სთ 34 წთ26 სთ 44 წთ43 სთ 59 წთ2 დღე 6 სთ3 დღე 4 სთ5 დღე 8 სთ6 დღე 6 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 165 461 150 598‎ (91,02%) 150 198‎ (90,78%) 99,73% 400 14 863
ფაილი 15 114 10 036‎ (66,40%) 10 036‎ (66,40%) 100,00% 0 5 078
თარგი 25 209 23 580‎ (93,54%) 23 577‎ (93,53%) 99,99% 3 1 629
მოდული 335 312‎ (93,13%) 312‎ (93,13%) 100,00% 0 23
კატეგორია 62 251 54 487‎ (87,53%) 54 486‎ (87,53%) 100,00% 1 7 764