გვერდების შემოწმების სტატისტიკა

პროექტ ვიკიპედიაში ამ მომენტისთვის 27 მომხმარებელს აქვს „შემმოწმებლის“ სტატუსი.


„შემმოწმებლები“ არიან მომხმარებლები, რომლებსაც შეუძლიათ სტატიის კონკრეტული ვერსიების შემოწმება.

აღნიშნული მონაცემები ბოლოს განახლდა 19 მაისი 2022, 10:04


ცვლილებები, რომლებიც აღნიშნულია განსაზღვრული მომხმარებლებით განიხილება როგორც შემოწმებული.

საშუალო შეფერხება იმ გვერდებისთვის, სადაც მიმდინარე დროს შეუმოწმებელია ცვლილებები327 დღე 3 სთ. ეს პარამეტრი აჩვენებს, იმას თუ რამდენ ხანს რჩება შემმოწმებელთა ყურადღების მიღმა ბოლო შეუმოწმებელი ცვლილებები.

შემოწმების საშუალო შეფერხება ცვლილებებისათვის არაწარმოდგენილი მომხმარებლებით შეადგენს 34 სთ 37 წთ; მედიანა — 9 სთ 39 წთ.

P35P45P55P65P75P85P90P95
2 სთ 29 წთ8 სთ 12 წთ9 სთ 55 წთ22 სთ 17 წთ40 სთ 58 წთ3 დღე 2 სთ6 დღე 4 სთ6 დღე 22 სთ

ქვემოთ ნაჩვენებია სტატისტიკა თითოეული სახელთა სივრცისათვის, გარდა გადამისამართების გვერდებისა. გვერდები "მოძველებულად" ითვლება, თუ ისინი შეიცავენ შეუმოწმებელ ცვლილებებს; გვერდები ითვლება "სინქრონიზირებულად", თუ მათ არ გააჩნიათ შემოწმების მომლოდინე ცვლილებები.

სახელთა სივრცეგვერდებიშემოწმებულიგადამოწმებულიგადამოწმებულებისა და შემოწმებულების რაოდენობამოძველებულიUnreviewed
(მთავარი) 160 820 146 841‎ (91,31%) 146 668‎ (91,20%) 99,88% 173 13 979
ფაილი 14 930 9 943‎ (66,60%) 9 943‎ (66,60%) 100,00% 0 4 987
თარგი 24 483 22 865‎ (93,39%) 22 865‎ (93,39%) 100,00% 0 1 618
მოდული 298 279‎ (93,62%) 279‎ (93,62%) 100,00% 0 19
კატეგორია 61 472 53 815‎ (87,54%) 53 815‎ (87,54%) 100,00% 0 7 657