თბილისის არქიტექტურის სამსახური: განსხვავება გადახედვებს შორის

→‎სტრუქტურა: განახლება
(→‎სტრუქტურა: ილუსტრაცია)
(→‎სტრუქტურა: განახლება)
 
სამსახური თავის უფლებამოსილებებს ახორციელებს სტრუქტურული ქვედანაყოფების - [[დეპარტამენტი|დეპარტამენტების]] მეშვეობით. არქიტექტურის სამსახური შედგება 4 [[დეპარტამენტი]]სგან<ref name="№24.16.832" />, რომლებიც ასევე იყოფიან განყოფილებებად:
*ურბანული დაგეგმარების დეპატამენტი.:
**მიწის ნაკვეთების გამოყენების პირობების განყოფილება;
**მონიტორინგის განყოფილება<ref name="#24.01.1098">ქალაქ თბილისის მთავრობის 2010 წლის 01 ოქტომბრის #24.01.1098 დადგენილებით ცვლილება შევიდა “ქ. თბილისი მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის შექმნისა და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მთავრობის 2008 წლის 22 დეკემბრის #24.16.832 დადგენილებაში, რომლითაც შეიცვალა სამსახურის სტრუქტურა, მათ შორის სანებართვო განყოფილებები (მაგ. გაუქმდა მარჯვენა და მარცხენა სანაპიროს მიხედვით დაყოფა, ნაცვლად შეიქმნა მშენებლობის რისკის ფატქორის მიხედვით დაყოფა და ა. შ.). {{cite web|url=http://www.tbilisi.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=596&info_id=23875|title=ქალაქ თბილისის მთავრობის დადგენილება #24.01.1098|date=2010-10-01|publisher=[http://www.tbilisi.gov.ge/ თბილისის მერიის ვებ-პორტალი]|description=“ქ. თბილისი მერიის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ქალაქ თბილისის არქიტექტურის სამსახურის შექმნისა და მისი წესდების (დებულების) დამტკიცების შესახებ” ქ. თბილისის მთავრობის 2008 წლის 22 დეკემბრის #24.16.832 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ|accessdate=2010-12-17}}</ref>;
**საინვესტიციო განყოფილება;
**მიწის ნაკვეთის საზღვრების მომზადების განყოფილება;
**გენერალური გეგმის მართვისა და ქალაქგეგმარების განყოფილება;.
*სანებართვო დეპარტამენტი;<ref name="#24.01.1098" />:
**მარჯვენა სანაპიროს სანებართვო განყოფილება;
**მარცხენა სანაპიროს სანებართვო განყოფილება;
**ძველი თბილისის სანებართვო განყოფილება;
**მარჯვენაI სანაპიროსდა II კლასის შენობა-ნაგებობის სანებართვო განყოფილება;
*ინფორმაციული უზრუნვეყოფის დეპარტამენტი;
**საზოგადოებასთაIII და IV კლასის შენობა-ნაგებობის სანებართვო ურთიერთობის განყოფილება.
*ინფორმაციული უზრუნვეყოფის დეპარტამენტი;:
**მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილება;
**საზოგადოებასთა ურთიერთობის განყოფილება;
*ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;
**მონაცემთა ბაზების მართვის განყოფილება;.
*ადმინისტრაციული დეპარტამენტი;:
**სასამართლოსთან და ზემდგომ ადმინისტრაციულ ორგანოებთან ურთიერთობის განყოფილება;
**სამართლებრივი აქტების მომზადების და მატერიალური უზრუნველყოფის განყოფილება;
**ლეგალიზების განყოფილება;.
 
ყველა დეპარტამენტს ყავს თავისი ხელმძღვანელი - ''დეპარტამენტის უფროსი'', ხოლო განყოფილებას - ''განყოფილების უფროსი''. სამსახურს ჰყავს თავისი ბუღალტერი/ები, რომელიც უშუალოდ ექვემდებარება/იან სამსახურის უფროსს.
 
=== ურბანული დაგეგმარების დეპარტამენტი ===