სპექტრალური ზოლი

სპექტრალური ზოლისპექტრის მონაკვეთის თავისებურება, რომელიც გამოიხატება ლოკალური სიგნალის დონის მომატებით (ღია ზოლი, ემისიური ზოლები, სპექტრალური მაქსიმუმები) ან შემცირებით (მუქი ზოლი, შთანთქვის ზოლები, სპექტრალური მინიმუმები).

"ნარჩენი ინტენსივობა" - ეწოდება სპექტრალურ ზოლში გამოსხივების გაძლიერება/შემცირებას უწყვეტ სპექტრთან შედარებით:, სადაც

- ?

- ?

ფუნქცია, რომელიც ახასიათებს დარჩენილ ინტენსივობის დამოკიდებულებას სიხშირესთან, ზოლის პროფილი ეწოდება.

იხილეთ აგრეთვე რედაქტირება