სიხშირული მოდულაცია

სიხშირული მოდულაცია (FM) — მოდულაციის ტიპი, როდესაც იცვლება გადამტანი სიგნალის მყისი სიხშირე. უპირისპირდება ამპლიტუდურ მოდულაციას. ანალოგიურ სისტემებში, განსხვავება მყის სიხშირესა და ბაზისურ სიხშირეს შორის გადასაცემი ინფორმაციის მყისი ამპლიტუდის პროპორციულია.

ამპლიტუდურად AM და სიხშირულად FM მოდულირებული სიგნალების შედარება