სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი — ამა თუ იმ სახელმწიფო საკანონმდებლო ორგანოს მიერ მიღებული უმეტესად კოდიფიცირებული სახის ნორმათა ერთობლიობა, რომელიც განსაზღვრავს სისხლის სამართალწარმოებისას მასში მონაწილე ყველა მხარისა თუ პირის უფლებამოვალეობებსა და კონკრეტული მოქმედების გატარების წესს და თანმიმდევრობას. ამ კოდექსით რეგულირდება პროკურორის, მოსამართლის, ადვოკატის, დაზარალებულის, ბრალდებულის, მოწმის და სისხლის სამართალწარმოებაში მონაწილე სხვა პირების მიერ განხორციელებული კანონიერი ქმედების წესები და თანმიმდევრობა.

იხილეთ აგრეთვე

რედაქტირება