სამუშაო დღე

მრავალმნიშვნელოვანი

სამუშაო დღე ემთხვევა კალენდარულ დღეს, გარდა შაბათისა, კვირისა და საქართველოს ორგანული კანონით„საქართველოს შრომის კოდექსით“ განსაზღვრული უქმე დღისა.

წყარორედაქტირება

  • საქართველოს საგადასახადო კოდექსი. თავი I, მუხლი 3.2