სამოქალაქო სამართალი

სამოქალაქო სამართალისამართლის დარგი, რომელიც არეგულირებს სამართლებრივად თანასწორი სუბიექტების (ფიზიკური და იურიდიული პირების) ურთიერთობებს. სამოქალაქო სამართალი სამართლის ერთ-ერთი დარგია და განსხვავდება საჯარო სამართალისა და სისხლის სამართლისაგან. სამოქალაქო სამართლის ერთ-ერთი ძირითადი ცნებაა გარიგება

საქართველოს სამოქალაქო სამართალი

რედაქტირება

საქართველოში სამოქალაქო სამართლებრივ ნორმებს შეიცავს საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც "არეგულირებს კერძო სამართლებრივი ხასიათის ქონებრივ და არაქონებრივ ურთიერთობებს"