საკრებულო — მუნიციპალიტეტის (თვითმმართველი ქალაქი ან თვითმმართველი თემი) წარმომადგენლობითი ორგანო, რომელსაც ირჩევს შესაბამისი ტერიტორიის მოსახლეობა პირდაპირი, საყოველთაო და თანასწორი საარჩევნო უფლების საფუძველზე ფარული კენჭისყრით, 4 წლის ვადით.

თბილისის საკრებულოს შენობა

საკრებულოს თანამდებობის პირებია: საკრებულოს თავმჯდომარე, საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე, საკრებულოს კომისიებისა და ფრაქციების თავმჯომარეები.

დამატებითი რესურსები რედაქტირება