ტერმინი რეგიონალიზმი რამდენიმე მნიშვნელობით გამოიყენება: