პენტადეკაგონი გეომეტრიაში 15-გვერდა, 15-კუთხა პოლიგონია. ტოლგვერდა პენტადეკაგონის შიდა კუთხე 156°-ია, და გვერდის სიგრძით "a" მისი ფართობი შემდეგი ფორმულით გამოითვლება:

სწორი პენტადეკაგონი.


პენტადეკაგონის კონსტრუქციარედაქტირება

სწორი პენტადეკაგონის დახაზვა შესაძლებელია ფარგლითა და მართკუთხა სახაზავით. შემდეგი ანიმაცია ასახავს 36 ნაბიჯს, რომელიც ევკლიდეს მეთოდს ეკუთვნის. ყურადღება მიაქციეთ, რომ ფარგლის რადიუსი უცვლელი რჩება ბიჯებს 14-21 შორის.