ნაციონალ-ვანდალიზმიულტრანაციონლისტური კონცეფცია, რომლის დროსაც დევიაციის დესტრუქტიული ფორმა, რომელიც ვლინდება ხელოვნების ნიმუშების განადგურებასა ან შეურაცხყოფაში, გამართლებულია ნაციონალური იდეისადმი კუთვნილებით.