მთელი რიცხვები (ლათინურიდან integer, ანუ „ხელშეუხებელი“) — ნატურალური რიცხვები (1, 2, 3, …), მათი მოპირდაპირე (უარყოფითი) რიცხვები (−1, −2, −3, …) და 0. მთელი რიცხვების სიმრავლე ნამდვილი რიცხვების სიმრავლის ქვესიმრავლეა. მთელი რიცხვები ისეთი რიცხვებია, რომელთა ჩაწერა წილადებისა და ათწილადების გარეშეა შესაძლებელი. მაგალითად, 65, 7 და −756 მთელი რიცხვებია; 1,6 და 1½ კი არაა მთელი. მთელი რიცხვების სიმრავლე ხშირად მუქი Z-ით ან -ით (უნიკოდში U+2124 ) აღინიშნება. Z={… −2, −1, 0, 1, 2, …}. ასო Z გერმანულიდან Zahlen-იდან („რიცხვები“) მომდინარეობს[1].

მთელი რიცხვების სიმრავლის აღმნიშვნელი სიმბოლო

ნატურალური რიცხვების მსგავსად, მთელი რიცხვები უსარულო თვლად სიმრავლეს ქმნიან.

მთელ რიცხვებზე წარმოდგენას გვიქმნის რიცხვით ღერძზე განლაგებული თანაბრად დაშორებული წერტილები.

ალგებრული რიცხვების თეორიაში მთელი რიცხვები რაციონალური რიცხვების ველში მოიაზრება და მათ რაციონალური მთელი რიცხვები ეწოდება, რათა ალგებრული მთელი რიცხვებისგან განვასხვაოთ.

სქოლიო რედაქტირება