კორელაცია

მრავალმნიშვნელოვანი

კორელაცია შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • კორელაცია — ორგანიზმთა ნაწილთა თანამიმართება
  • კორელაცია — ენობრივი ერთეულების ურთიერთდაპირისპირებულობა
  • კორელაცია — ალბათური ან სტატისტიკური დამოკიდებულება