კომპოზიცია (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

კომპოზიცია შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • კომპოზიცია — ლიტერატურული ნაწარმოების მხატვრული ფორმის სხვადასხვაგვარი კომპონენტების ერთობლიობა
  • კომპოზიცია — მხატვრული ფორმის აგების ცალკეული მომენტების გაერთიანება
  • კომპოზიცია — მუსიკალური ნაწარმოების სტრუქტურა
  • კომპოზიცია — ქონებრივი საზღაური სისხლის სამართალდაღვევისათვის
  • კომპოზიცია — საჭადრაკო შემოქმედების დარგი