ინტერვალი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინს ინტერვალი რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს: