• სტატიის შევსება (სტატია ძალიან მოკლეა ან შეიცავს მხოლოდ ძირითად დებულებებს).