ჩიხირთმა?.. ჰა, ჩიხირთმა?.. არა, გეთაყვა, ბოზბაში სჯობი.
დოკუმენტაცია დოკუმენტაცია