სინტაქსი 
{{მოიცა}}
გამოყენება 
გამოხატავს დროებით (პირობით) წინააღმდეგობას (მაგ. მცირე რედაქტირების საჭიროების შემთხვევაში) კენჭისყრაში.
ნიმუში 
! (მოიცადეთ)

იხ. ასევე