სინტაქსი
{{მოიცა}}
გამოყენება
გამოხატავს დროებით (პირობით) წინააღმდეგობას (მაგ. მცირე რედაქტირების საჭიროების შემთხვევაში) კენჭისყრაში.
ნიმუში
! (მოიცადეთ)

იხ. ასევე